Vrystaatdag, 23 Februarie

Die Vrystaatse Republiek was die eerste staat in Suid-Afrika wat op gereelde basis hul onafhanklikheid gevier het. Op 23 Februarie 1854 is die Bloemfontein-konvensie onderteken waardeur die Vrystaat sy onafhanklikheid verkry het. Reeds in 1856 het die Volksraad dié dag tot openbare vakansiedag verklaar. Die dag is gevier tot die uitbreek van die oorlog in 1899.

 

Majubadag, 27 Februarie

Op 31 Mei 1882 het die Transvaalse Volksraad besluit dat 27 Februarie ’n openbare feesdag sal wees ter herdenking aan die veldslag toe Piet Joubert die Britse leër by Majuba beslissend verslaan het. Na 1902 is die dag nie weer gevier nie. In 1940 het die Ossewabrandwag die feesterrein aangekoop en ’n paar jaar lank daar feesgevier. Na 1994 word die dag jaarliks deur kultuurorganisasies as simbool van Afrikaners se vryheidstrewe herdenk.

 

Vierkleur

Die Vierkleur is ontwerp deur Dirk van der Hoff, die eerste predikant in Transvaal. Die rooi, wit en blou bane dui op die Nederlandse vlag. Die groen baan is ’n simbool van hoop, jeug en groei.

 

Transvaalse landswapen

Die wapen van die Transvaal was die amptelike heraldiese simbool van die Suid-Afrikaanse Republiek van 1866-1877 en weer van 1881-1902, en later die simbool van die Provinsie Transvaal van 1954 tot 1994. Dit is nou uitgedien.

 

 

 

 

Transvaalse volkslied

Kent gij dat volk vol heldenmoed
En toch zo lang geknecht?
Het heeft geofferd goed en bloed
Voor vrijheid en voor recht.
Komt, burgers! Laat die vlaggen wap’ren
Ons lijden is voorby;
Roemt in de zege onzer dap’ren:
Dat vrije volk zijn wij.
Dat vrije volk, dat vrije volk,
Dat vrije, vrije volk zijn wij!

 

Kent gij dat land, zo schaars besocht
En toch zo heerlik schoon!
Waar de natuur haar wond’ren wrocht
En kwistig stelt ten toon?
Transvalers! Laat ons feestlied schallen!
Daar, waar ons volk hield stand,
Waar onze vreugdeschoten knallen,
Daar is ons vaderland!
Dat heerlik land, dat heerlik land,
Dat is, dat is ons vaderland!

 

Kent gij die Staat, nog maar een kind
In ‘s werelds Statenrei
Maar toch door ‘t machtig Brits bewind
Weleer verklaard voor vrij?
Transvalers! Edel was uw streven
En pynlik onze smaad;
Maar God, die uitkomst geven,
Zij lof voor d’eigen Staat!
Looft God. Looft onze God,
Looft onze God voor land en staat!

 

Vrystaatse vlag

Die vlag herinner sterk aan die Nederlandse wortels van die Vrystaatse republiek. In die linkerkantste hoek van die Vrystaatse vlag is die Nederlandse vlag, en die lemoenboom herinner aan die Huis van Oranje wat die Nederlandse koningshuis is.

 

 

 

Vrystaatse landswapen

Die wapen van die Oranje-Vrystaat was die amptelike heraldiese simbool van die Oranje-Vrystaat as republiek vanaf 1857 tot 1902, en later as provinsie vanaf 1937 tot 1994. Dit is saamgestel uit ‘n wapenontwerp wat die koning van Nederland aan die republiek geskenk het, en elemente uit die republiek se grootseël. Die wapen word nie meer amptelik gebruik nie.

 

Vrystaatse volkslied

Heft, Burgers, ’t lied der vrijheid aan                         Sing burgers, die lied van vryheid
En zingt ons eigen volksbestaan!                                En sing van ons eie volksbestaan
Van vreemde banden vrij,                                             van vreemde oorheersing vry
Bekleedt ons klein gemenebest,                                   Ons klein gemeenskap
Op orde, wet en recht gevest,                                        is op orde, wet en reg gevestig
Rang in der Staten rij.                                                     Ons het ’n plek tussen die state
Rang in der Staten rij.                                                     Ons het ’n plek tussen die state