Louis Henri Meurant (1811-1893) was in die 19de eeu ’n drukker, joernalis en die eerste persoon wat ’n ernstige gebruik van Afrikaans as skryftaal gemaak het. Onder die skuilname “Platje Wysneus” en “Elsie Beuzemstok” publiseer hy in die 19de eeu verskeie briewe en samesprake oor aktuele sake. Sy reeks Zamenspraak tusschen Klaas Waarzegger en Jan Twyfelaar over het onderwerp van afscheiding tusschen de Oostelyke en Westelyke Provincie word in 1861 gebundel, en word (ten spyte van die Nederlandse titel) as die eerste Afrikaanse boek beskou.