Die Mynwerkersunie was ten nouste betrokke by die endemiese nywerheidsonrus wat Suid-Afrika gedurende die eerste kwart van die twintigste eeu geteister het, soos die mynstakings van 1907, 1913, 1914 en veral die Randse Opstand van 1922. Gedurende die dertiger- en veertigerjare van daardie eeu is die vakbond ook betrek by die storm-en-drang-tydperk van Afrikanernasionalisme wat veral in stedelike sentra gewoed het en was die kiesersentiment in die sogenaamde “mynwerkers-kiesafdelings” van die Witwatersrand van deurslaggewende belang vir die Nasionale Party se verkiesingsoorwinning in 1948.

VAN MWU TOT SOLIDARITEIT 1