Florence Nightingale
April 15, 2017
Die geskiedenis van die Nasionale Krugerwildtuin
April 15, 2017

(Soos verskyn in Historia Junior, Februarie 1963, Mei 1963, Augustus 1963, November 1963)

Januarie:

1 Jan. 1893:                 Die eerste trein uit Kaapstad kom in Pretoria aan.

2 Jan. 1896:                 Generaal Piet Cronjé dwing Jameson tot oorgawe by Doornkop, naby Krugersdorp.

4 Jan. 1897:                 President Kruger besigtig die eerste motor wat in Suid-Afrika ingevoer is in Pretoria, maar

 weier om daarin te ry.

6 Jan. 1857:                 MW Pretorius word as eerste president van die Z.A.R. in Pretoria ingehuldig.

7 Jan. 1806:                 Engeland verower die Kaap.

14 Jan. 1840:               Die derde kommando trek uit teen Dingaan.

15 Jan. 1876:               Die eerste uitgawe van die Afrikaanse koerant Patriot, verskyn

16 Jan. 1838:               Op ’n volksvergadering word besluit dat Piet Retief na Dingaan moet gaan.

17 Jan. 1852:               Die vryheid van Transvaal word erken in die ondertekening van die Sandrivierkonvensie.

18 Jan 1677:                Jan van Riebeeck word in Batavia begrawe.

19 Jan. 1815:               Die Kaap word ’n Engelse kolonie.

21 Jan. 1896:               President Kruger stuur Jameson na Engeland om gestraf te word.

22 Jan. 1837:               Piet Retief vaardig sy beroemde manifes uit.

22 Jan. 1877:               Shepstone kom met 25 polisie in Pretoria aan.

25 Jan. 1838:               Piet Retief vertrek vir die tweede keer na Dingaan.

30 Jan. 1824:               Hollands mag nie meer in die Kaapse geregshowe gebruik word nie.

 

Februarie:

1 Feb.1932:                 Die radio-telefoon word in Suid-Afrika in gebruik geneem.

2 Feb. 1659:                Jan van Riebeeck drink die eerste wyn wat in die Kaap gemaak is.

3 Feb. 1838:                Retief kom by Dingaan aan.

3 Feb. 1922:                Generaal Christiaan de Wet oorlede.

3 Feb. 1488:                Bartholomeus Dias gooi anker naby die huidige Mosselbaai.

4 Feb. 1838:                Die Retief-Dingaan traktaat word onderteken.

6 Feb. 1838:                Dingaan laat Retief en sy manskappe wreed vermoor.

8 Feb. 1922:                Generaal de Wet word by die Vrouemonument begrawe.

14 Feb. 1840:              Die Republiek Natalia word gestig en Panda tot opperhoof van die Zoeloes deur Andries

 Pretorius aangewys.

17 Feb. 1838:              Voortrekkers word wreed vermoor by Moordspruit, Blaauwkrans en Weenen.

18 Feb. 1925:              Hollands word met Afrikaans vervang as amptelike taal naas Engels, deur ’n gesamentlike

 sitting van die Volksraad en Senaat.

23 Feb. 1854:              Die Bloemfonteinse Konvensie word onderteken waarby die Oranje-Vrystaat vry, en ’n

 republiek word.

23 Feb. 1857:              Die vierkleur word in Pretoria gehys.

27 Feb. 1881:              Die slag van Amajuba.

 Generaal Colley sneuwel en die Engelse magte wat die Z.A.R. ingeval het, gee oor.

 

Maart:

4 Maart 1896:             MT Steyn word as president van die O.V.S. ingesweer.

6 Maart 1902:             Generaal De la Rey neem Lord Methuen by Tweebosch gevange.

9 Maart 1816:             5 burgers by Slagtersnek tereggestel.

12 Maart 1488:           Dias rig ’n kruis (patroa) op by Kwaaihoek, Valseiland.

13 Maart 1901:           Britse troepe neem Bloemfontein in.

23 Maart 1881:           Vrede word in Pretoria afgekondig. (Eerste Vryheidsoorlog.)

26 Maart 1861:           Engelse regering hang Hans (Hans Dons) de Lange op.

27 Maart 1900:           Generaal Piet Joubert oorlede.

28 Maart 1899:           Lord Milner stuur die uitlanders in die Z.A.R. se klagskrif na Engeland.

 

April

2 April 1957:                Vlootbasis van Simonstad word amptelik aan die Unieregering oorhandig deur Engeland.

3 April 1866:                Die Vrede van Thaba Bosigo word onderteken.

5 April 1814:                Lord Charles Somerset word goewerneur aan die Kaap.

6 April 1652:                Jan van Riebeeck land in Tafelbaai (Van Riebeeckdag).

9 April 1632:                Die datum wat voorkom op die “Poskantoorklip”, wat in die S.A. Museum in Kaapstad is.

9 April 1860:                Geboortedatum van Emily Hobhouse.

10 April 1820:              Eerste Britse Setlaars stap by Algoabaai aan wal.

10 April 1838:              Dirkie Uys en sy vader sneuwel by Italeni.

12 April 1838:              Eerste burgers van die “Vlugkommando” kom by die laer aan.

12 April 1877:              Shepstone annekseer die Z.A.R. (Suid-Afrikaanse Republiek).

13 April 1688:              Die eerste groepie Hugenote se skip die “Voorschooten”, werp anker in Saldanhabaai weens

  ’n kwaai storm.

15 April 1881               Paul Kruger spreek die volk toe op Heidelberg (Tvl.) en keur die Britse vredesvoorwaardes

 af.

17 April 1837:              Piet Retief word deur die Trekkers naby die Vetrivier, tot goewerneur gekies.

17 April 1948:              Die Hugenotemonument in Franschhoek onthul.

21 April 1619:              Jan van Riebeeck in Culemborg, Holland, gebore.

29 April 1875:              Die Tweede Dorslandtrek begin.

 

Mei

2 Mei 1957:                 “Die Stem van Suid-Afrika”, word as enigste volkslied van Suid-Afrika aanvaar.

6 Mei 1662:                 Jan van Riebeeck verlaat die Kaap.

6 Mei 1925:                 Afrikaans kry gelyke regte naas Engels in die parlement.

8 Mei 1883:                 Paul Kruger spreek die volk toe in Pretoria na verkiesing as staatspresident van die Z.A.R.

8 Mei 1924:                 Afrikaans as amptelike landstaal erken (deur die beywering van dr. DF Malan).

9 Mei 1883:                 Paul Kruger ingesweer as Staatspresident van die Z.A.R.

10 Mei 1961:               Adv. CR Swart word as Staatspresident van die “Republiek Suid-Afrika”, gekies.

12 Mei 1898:               Paul Kruger lê die ampseed vir die 4de keer as Staatspresident van die Z.A.R. af.

15 Mei 1854:               Die eerste president van die Republiek van die Oranje Vrystaat, Josias Hoffman, gekies.

18 Mei 1901:               President MW Pretorius oorlede.

19 Mei 1849:               Groot protesvergadering teen landing van Engelse bandiete aan die Kaap. (Toe na Australië

 geneem.)

24 Mei 1836:               Hendrik Potgieter gaan oor die Vaalrivier om die Trichardt- en Van Rensburgtrekke op te

 spoor.

24 Mei 1900:               Die Oranje Vrystaat deur Engeland geannekseer en “Orange River Colony” genoem.

29 Mei 1900:               Pres. Kruger se regering verskuif na Machadodorp.

29 Mei 1910:               Die eerste kabinet van die Unie van Suid-Afrika word saamgestel – genl. Louis Botha –

 Eerste Minister.

31 Mei 1902:               Die Boere republieke, Z.A.R. en O.V.S. verloor hulle vryheid met die Vrede van Vereeniging.

11 Mei 1910:               Die Unie van Suid-Afrika kom tot stand.

31 Mei 1928:               Die Unievlag wapper vir die eerste keer op openbare geboue.

31 Mei 1961:               Die Republiek Suid-Afrika kom tot stand.

 

Junie

1 Junie 1773:               De Jonge Thomas strand aan die Kaapse kus.

5 Junie 1899:               Pres. Kruger en Lord Milner kom vir laaste keer byeen in Bloemfontein.

5 Junie 1900:               Pretoria deur die Britse magte ingeneem.

6 Junie 1652:               Die eerste blanke kind, Willem Wylant, aan die Kaap gebore.

6 Junie 1820:               Sir Rufane Donkin lê die hoeksteen van die eerste setlaarshuis in Grahamstad.

6 Junie 1837:               Piet Retief word as goewerneur van die Trekkers ingesweer deur eerwaarde Smit.

7 Junie 1898:               FW Reitz ingesweer as Staatsekretaris van die Z.A.R.

8 Junie 1926:               Emily Hobhouse oorlede.

9 Junie 1865:               President Brand verklaar oorlog aan Mosjesj.

11 Junie 1901:             Pres. Steyn ontsnap by Reitz toe Engelse troepe die huis omsingel het.

12 Junie 1872:             Verantwoordelike bestuur aan die Kaap toegestaan.

14 Junie 1912:             Die Unie van Suid-Afrika stig ‘n eie Verdedigingsmag.

l5 Junie 1914:              Afrikaans word in die O.V.S. se skole toegelaat.

23 Junie 1914:             Afrikaans word in die Transvaalse skole toegelaat.

25 Junie 1836:             Hendrik Potgieter ontmoet Trichardt in Soutpansberg.

29 Junie 1854:             Die eerste Kaapse Parlement word geopen.

29 Junie 1904:             President Kruger onderteken sy laaste boodskap aan die Afrikanervolk. (Hierdie boodskap is

          deur genl. Botha op pres. Kruger se begrafnis op 16 Desember 1904 aan die skare

          voorgelees.)

30 Junie 1851:             Mosjesj verslaan majoor Warden by Viervoet.

 

Julie

1 Julie 1872:                Ds. TF Burgers word ingesweer as Staatspresident van die Z.A.R.

1 Julie 1854:                Die Kaapkolonie kry vir die eerste keer selfregering.

1 Julie 1953:                Totius oorlede.

3 Julie 1652:                Van Riebeeck neem intrek in die fort.

4 Julie 1879:                Die Engelse troepe verslaan Ketsjewajo se Zoeloemagte. Daarna word hy in die Kasteel,

 Kaapstad, opgesluit.

9 Julie 1915:                Die Duitse magte gee oor aan die Unie-magte.

10 Julie 1509:              Johannes Calvyn, die groot hervormer, in Frankryk gebore.

14 Julie 1888:              President Brand oorlede.

14 Julie 1904:              President Kruger in Clarens, Switserland, oorlede.

15 Julie 1867:              Die inwoners van Schoemansdal verlaat hul dorp.

15 Julie 1932:              CJ Langenhoven, digter van ons volkslied, oorlede.

16 Julie 1902:              President Steyn vertrek na Nederland vir mediese behandeling.

20 Julie 1848:              Andries Pretorius dwing majoor Warden tot oorgawe in Bloemfontein.

21 Julie 1901:              Tant Gezina Kruger (pres. Kruger se eggenote) oorlede.

23 Julie 1853:              Andries Pretorius (“Die Held van Bloedrivie”) oorlede.

26 Julie 1900:              Mev. president Steyn by Fouriesburg deur Engelse gevang.

30 Julie 1887:              Lobengula word deur die Z.A.R. as bondgenoot aanvaar en as opperhoof van die Matabeles

  erken.

30 Julie 1945:              Die beeldhouer Anton van Wouw oorlede.

 

 Augustus

3 Aug. 1863:                Eerwaarde Erasmus Smit, eertydse leraar van die Voortrekkers, oorlede.

3 Aug. 1881:                Die Konvensie van Pretoria word deur die Driemanskap onderteken.

4 Aug. 1914:                Die Eerste Wêreldoorlog breek uit.

8 Aug. 1938:                Die eerste twee waens van die Simboliese Ossewatrek verlaat die Van Riebeeck-standbeeld

 op pad na die Noorde.

11 Aug. 1771:               Ryk Tulbagh oorlede.

13 Aug. 1837:              Die Zoeloes val die “Veglaer” 2 dae lank aan (Hans “Dons” de Lange en Koos Potgieter se

 laers).

14 Aug. 1875:              Stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners.

14 Aug. 1884:              Arnoldus Pannevis oorlede.

15 Aug. 1865:              Die Slag van Thaba Bosigo vind plaas waarin Louw Wepener sneuwel.

20 Aug. 1653:              Willem Wylant, die eerste Suid-Afrikaans-gebore blanke kind, deur ds. Fredericus Fronten

 gedoop.

24 Aug. 1572:              Die Bloedbad van St. Bartholomeusnag, waarby duisende Protestante in Frankryk vermoor

         is.

24 Aug. 1958:              Eerste Minister JG Strijdom oorlede.

27 Aug. 1855:              JN Boshoff word as president (tweede president) van O.V.S. ingehuldig.

27 Aug. 1933:              Die Afrikaanse Bybel word in gebruik geneem.

29 Aug. 1848:              Harry Smith verslaan Andries Pretorius by Boomplaats en Andries Pretorius word voëlvry

         verklaar met R4,000 op sy kop.

 

 September

1 Sept. 1900:               Die Britse magte annekseer die Z.A.R. en noem dit “Transvaal Cologny”.

2 Sept. 1958:               Dr. HF Verwoerd word Eerste Minister van die Unie van Suid-Afrika.

3 Sept. 1939:               Die Tweede Wêreldoorlog breek uit.

5 Sept. 1900:               Danie Theron sneuwel op Elandsfontein.

11 Sept. 1950:             Generaal JC Smuts oorlede.

13 Sept. 1854:             JP Hofman as eerste president van die O.V.S. ingehuldig.

15 Sept. 1914:             Generaal Koos de la Rey per ongeluk in Johannesburg doodgeskiet.

16 Sept. 1795:             Die Britse vlag wapper vir die eerste keer op die Kasteel, nadat Engeland die Kaap vir die

        eerste keer verower het.

17 Sept. 1819:             President MW Pretorius gebore op Pretoriuskloof, Graaff-Reinet.

17 Sept. 1910:             Die Uniewapen (die huidige wapen van die R.S.A.) word goedgekeur.

18 Sept. 1837:             Gerrit Maritz groet Piet Retief voor sy vertrek na die binneland.

20 Sept. 1914:             Begrafnis van generaal Koos de la Rey op Lichtenburg.

22 Sept. 1838:             Gerrit Maritz (Voortrekkerleier) oorlede.

22 Sept. 1849:             Stigting van die dorp Lydenburg.

23 Sept. 1828:             Dingaan vermoor sy halfbroer Tsjaka en word opperhoof van die Zoeloes.

28 Sept. 1899:             Boeremagte vertrek na die Z.A.R. en O.V.S. se grense.

30 Sept. 1931:             Die Voortrekkerbeweging word in gestig.

 

Oktober

2 Okt. 1857:                President MT Steyn gebore.

3 Okt. 1831:                Die “Driemanskap” telegrafeer hulle beswaar oor die vredesvoorwaardes na Engeland.

4 Okt. 1886:                Die Stigting van Johannesburg.

5 Okt. 1960:                Die Referendum oor die Republiek Suid-Afrika word gehou.

6 Okt. 1836:                Die Slag van Vegkop.

7 Okt. 1854:                Generaal CR de Wet gebore.

9 Okt. 1899:                President Kruger oorhandig ’n ultimatum aan die Britse gesant in Pretoria.

10 Okt. 1825:              President Kruger gebore.

10 Okt. 1925:              Die onthulling van die Krugerstandbeeld deur generaal JBM Hertzog op die Stasieplein,

 Pretoria.

10 Okt. 1954:              Die onthulling van dieselfde Krugerstandbeeld op Kerkplein, Pretoria, deur dr. DF Malan.

10 Okt. 1961:              Onthulling van die Vryheidsmonument op Vereeniging deur dr. HF Verwoerd.

10 Okt. 1962:              Onthulling van die Krugerstandbeeld naby die Paardekraalmonument deur Staatspresident

 CR Swart.

11 Okt. 1899:              Die Tweede Vryheidsoorlog breek uit.

12 Okt. 1679               Simon van der Stel kom in die Kaap aan.

12 Okt. 1908:              Nasionale Konvensie oor Uniewording begin in Durban.

13 Okt. 1867:              Die eerste diamant in Suid-Afrika gevind.

25 Okt. 1937:              Eerste voltydse Afrikaanse program oor die radio word uit Kaapstad uitgesaai.

26 Okt. 1837:              Owen lees Retief se brief oor grondonderhandelinge aan Dingaan voor.

26 Okt. 1871:              Die Keate-uitspraak waarin die Kimberley-diamantvelde aan die Kaapprovinsie toegeken

 word.

 

 November

3 Nov. 1837:                Retief besoek Dingaan vir die eerste keer.

7 Nov. 1497:                Vasco da Gama land by die teenswoordiger St. Helenabaai.

8 Nov. 1837:                Retief en Dingaan onderhandel oor die Trekkers se toekomstige verblyf.

12 Nov. 1837:              Retief se dogter verf sy geboortedatum op die rots by Kerkenberg.

14 Nov. 1837:              Potgieter en Uys eindig 9-daagse veldtog teen Silkaats.

14 Nov. 1837:              Die eerste waens gaan oor die Drakensberge na Natal.

16 Nov. 1855:              Pretoria aangelê.

18 Nov. 1497:              Vasco da Gama se eerste reis om die Kaap.

22 Nov. 1838:              Andries Pretorius kom by die Trekkers se hooflaer aan.

27 Nov. 1838:              Die strafkommando trek teen Dingaan uit.

28 Nov. 1916:              President Steyn oorlede in die Gedenksaal, Bloemfontein.

29 Nov. 1900:              Lord Kitchener word opperbevelhebber van die Engelse magte in Suid-Afrika.

 

Desember

 1 Des. 1834:                Vrystelling van die slawe aan die Kaap.         

1 Des. 1847:                Harry Smith as goewerneur aan die Kaap ingesweer.          

2 Des. 1836:                Die eerste Voortrekker-volksraad gekies.

5 Des. 1894:                Staatspresident CR Swart gebore.

8 Des. 1880:                Ongeveer 5000 burgers lê ’n gelofte by Paardekraal af.

8 Des. 1914:                Generaal Beyers verdrink in die Vaalrivier.

9 Des. 1838:                Die “Gelofte van Bloedrivier” vir eerste keer afgelê.

9 Des. 1881:                President TF Burgers oorlede.

10 Des. 1879:              Protesvergadering op Wonderfontein teen die anneksasie van die Z.A.R. deur 6000 burgers

bygewoon.

10 Des. 1899:              Die Slag van Stormberg.

11 Des. 1899:              Britse troepe deur Boeremagte by Magersfontein verslaan.

12 Des. 1885:              Die eerste goudstampers aan die Rand gebruik.

13 Des. 1880:              Kiesing van die “Driemanskap” (Kruger, Joubert en Pretorius).

15 Des. 1838:              Die Trekkers trek laer aan die sytak van die Buffelsrivier (Bloedrivier).

15 Des. 1899:              Britse troepe deur die Boeremagte by Colenso verslaan.

16 Des. 1838:              Die Slag van Bloedrivier.

16 Des. 1904:              Begrafnis van President Kruger in Pretoria.

16 Des. 1913:              Die Nasionale Vrouemonument deur mev. President Steyn in Bloemfontein onthul.

16 Des. 1921:              Die Krugerstandbeeld in Rustenburg deur genl. JC Smuts onthul.

16 Des. 1949:              Die Voortrekkermonument in Pretoria ingewy.

18 Des. 1929:              Die Stigting van die FAK in Bloemfontein.

20 Des. 1914:              Jopie Fourie tereggestel (Sondagoggend).

21 Des. 1838:              Voortrekkerkommando kom by Dingaan se afgebrande stat aan.

21 Des. 1911:               Eerste pos in Suid-Afrika per vliegtuig vervoer (tussen Kenilworth en Muizenberg).

25 Des. 1652:              Die eerste botter aan die Kaap gemaak.

25 Des. 1838:              Die Trekkers begrawe Retief en sy makkers se beendere.

27 Des. 1848:              Hans “Dons” de Lange red 300 trekkers uit ’n lokval van die Zoeloes aan die Wit Umfolosi,

 deur sy onverskrokke optrede.

29 Des. 1895:              Jameson verlaat Pitsani (Betsjoeanaland) met ‘n afdeling soldate om die Z.A.R. te probeer

 oorrompel.