Die ossewa
February 5, 2015
Die kinders moes leer
February 5, 2015

Die Voortrekkers was gelowige mense. Hulle het hulle feitlik onbewustelik met die volk van Israel van die Bybel geïdentifiseer. Hul leiers het met God gewandel en niks gedoen sonder om Hom te raadpleeg nie.

Baie gesinne het huisgodsdiens gehou, gereeld kerkdienste bygewoon, indien moontlik, en was dan altyd netjies aangetrek.

Die eerste kerkie vir die Trekkers is deur Piet Uys laat bou. Dit was ’n kerk van pale en riet, ongeveer veertig voet lank en agtien voet breed. Waar dit presies gebou is, is egter nie bekend nie.

Die oorgrote meerderheid Voortrekkers het huisgodsdiens gehou waar die vader ’n hoofstuk uit die Bybel gelees het en die elke kind dan moes vertel wat hy onthou. Die vader het dan die inhoud probeer verduidelik en ’n gebed gedoen. Daar is ook gereeld gesamentlike aanddienste in verskillende tente gehou wat die vorm van ’n biduur was. ’n Maandelikse biduur is gewoonlik op die eerste Maandagoggend of -aand gehou. Dié instelling was daarop gemik om die uitbreiding en bevestiging van die Christendom te bevorder. Bidure is dikwels voor die vertrek van ’n kommando gehou, asook voor en na ’n geveg – dan is om beskerming en leiding gevra.

Die Voortrekkers het elke Sondag twee kerkdienste gehou. Indien daar nie ’n leraar by ’n trek was nie, het ’n ouderling die diens gelei; dan is ’n toesprakie gehou of ’n Bybelverklaring gelees, en ’n gebed is gedoen. Soms is die kerkdiens buitekant die laer in die skaduwee van die waens gehou. Trekkers van ander laers het gereeld by een laer saamgekom vir ’n kerkdiens. Daardie dienste het baie verloop soos vandag se kerkdienste: die Wet en die geloofsbelydenis is gelees, ’n preek is gehou, kollekte is opgeneem en Psalms en gesange is gesing; sakramente is bedien.

Nagmaalsnaweke het geduur van die Vrydag tot die Maandagoggend, waar hulle alles ingepas het: keuring vir aanneming, aanneming, voorstelling van nuwe lidmate, huwelike, doop, nagmaal, ens. Die Nagmaalsnaweek het ook gedien as ’n tyd om te koop en te verkoop. Vandisies is gehou, produkte is verkoop, voorrade is aangevul en dan het hulle sommer kerkbasaar ook gehou.

Nagmaal op Kerkplein

Nagmaal op Kerkplein, ca. 1895