Ou Militêre Hospitaal
September 10, 2019
Ou Skool, Huntleystraat
September 10, 2019

In die jare sestig van die 19de eeu het daar in die Oostelike Provinsie ’n kragtige beweging ontstaan om van die westelike dele af te skei en ’n eie regering in die lewe te roep. Toe die Kaapse regering onder John Molteno hom teen die inlywing van Kaffraria by die Kaapkolonie verset het, het goewerneur sir Philip Wodehouse hierdie afskeidsbeweging sterk gesteun. As blyk van sy ondersteuning het hy in 1864 die sitting van die Kaapse Parlement in Grahamstad belê. Op 28 April het hy hierdie sitting in die Shaw-saal, Hoogstraat, geopen.

Die Shaw-saal is as Metodistekerk teen ’n koste van R6 000 gebou. Dit is op 16 Desember 1832 geopen en was as “Wesley Chapel” bekend. Voorsien van galerye aan drie kante het dit sitplek vir ongeveer 800 mense gebied. Dit is as kerkgebou gebruik totdat dit in 1850 deur die “Commemoration Church” vervang is. In hierdie jaar is dit ter ere van eerw. William Shaw, die groot sendingyweraar, die “Shaw Hall” genoem.

(Bronsplaat 1946)

Foto: Shaw-saal – Opening van Kaapse Parlement 1864 • Killie Campbell-versameling

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 142.