Die Independente Kerk, Bredasdorp

“The Rectory”, Bredasdorp
January 31, 2018
Vissershuisies, Hotagterklip en Waenhuiskrans (Arniston), dist. Bredasdorp (Geen toegang)
January 31, 2018

Langs “The Rectory” op Bredasdorp en op dieselfde erf is die Independente kerk geleë. Dit is hier in die jare sestig van die 19de eeu gebou en staan daar as getuie van ongelukkige tydperk in die geskiedenis van die Ned. Geref. gemeente in Bredasdorp, maar terselfdertyd as ’n gebou met ’n besondere waardigheid. Sy Gotiese vensters en hoë, staande leidak verleen aan hom ’n eie karakter en argitektoniese aanvalligheid.

In 1863, kort na die aankoms van. ds. C. Marais as leraar van die Ned. Geref. gemeente Bredasdorp, het ‘n aantal Kleurlin.ge wat toe nog tot die gemeente behoort het, by die kerkraad aansoek gedoen. om ‘n eie sendeling. Die kerkraad het die versoek geweier en nou het dit geblyk dat agter die beweging sekere blanke lidmate, o.a. die here W. Helm en P. J. Badenhorst, gesit het. Wat hul ware motiewe was, is nie duidelik nie, maar dit kan met ‘n groot mate van sekerheid aanvaar word dat hulle ds. Marais van liberalisme verdink het. Op 25 Junie 1863 het ‘n 24-tal beswaardes ‘n vergadering op Bredasdorp gehou en is besluit om ‘n „Independente Gemeente” te stig.

Pogings van die kant van die kerkraad, die Ring, dr. W. Robertson, predikant te Swellendam, ds. (later dr.) Andrew Murray en ds. J. H. Neethling, sekretaris van die Sendingkommissie, om die skeuring te vermy, het misluk. Op 4 Februarie 1864 het die formele stigting van „Eene Independente Gemeente” plaasgevind „om geen andere reden dan om de Zuivere Leer van de aloude Gerefor-meerde Kerk in dit land te behouden”. Aanvanklik het die gemeente uit tien persone, almal blankes, bestaan, maar dit het geleidelik tot 22 aangegroei. As sendeling is die dienste van eerw. J. R. Keet van Swellendam verkry.

Hierdie „Independente Gemeente” wat tot 1875 be-staan het, het hierdie kerkie gebou.

(Geproklameer 1967)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 107.