Die Blokhuis, Aliwal-Noord

Die Blokhuis, Burgersdorp
September 25, 2019
Van Plettenberg se Baken, dist. Colesberg
September 25, 2019

Die dorp Aliwal-Noord het hoofsaaklik sy ontstaan te danke aan twee van die oudste en gerieflikste driwwe oor die Oranjerivier wat in die vroeë dae verbinding tussen die Kaapkolonie en die Transgariep verleen het. As sodanig was dit van besondere strategiese belang in tyd van oorlog en veral gedurende die Anglo-Boere-oorlog. Die ou stewige blokhuis in De Wetsville ten suide van die dorp getuig hiervan.

Dit was deel van die buitengewone sterk verdedigingslinie wat in hierdie deel van Kaapland die republikeinse kommando’s, wat van tyd tot tyd die Kolonie uit die Vrystaat binnegeval het, moes teenstaan. Dit het dan ook noue verband met die blokhuis by Burgersdorp gehou.

(Geproklameer 1938)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 189.