Anna Jacoba BÖESEKEN (23.10.1905 – 28.06.1997)

Slag van Bergendal
August 26, 2020
Margaret Constance Twentyman CAIRNS née JONES (26.04.1912-24.01.2009)
August 28, 2020

saamgestel deur Isabel Groesbeek

Anna Jacoba BÖESEKEN is op 23.10.1905 te Bloemfontein as enigste kind en dogter van Nederlandse immigrante-ouers, Adriaan Cornelis BÖESEKEN (1871-1942) en Jantina Eelbrendina BOESEKEN née De COCK (1866-1955; onderwyseres) maar wel in 1904 in Transvaal getroud, gebore. Anna is op 2.07.1997  te Kaapstad oorlede.

Anna was aanvanklik, nadat sy haar BEd aan die Universiteit van Kaapstad behaal het, ’n onderwyseres te Prins Albert en die Paarl. Sy studeer verder en behaal haar doktorsgraad in geskiedenis o.l.v. prof. H.B. Thom aan die Universiteit van Stellenbosch met die tema Die Nederlandse kommissarisse en die 18de eeuse samelewing aan die Kaap. Sy werk vanaf 1944 tot 1955 by Nasionale Pers as proefleser, redakteur en skrywer van skoolboeke.  Sy tree in 1955 toe tot die destydse Staatsargiefdiens waar sy tot 1970 werk en waar haar ervaring en kennis van die vroeë Nederlandse skrif ’n groot bate was en waar sy as redakteur van baie bronnepublikasies opgetree het. Sy was onder andere betrokke by die transkribering van die Resolusies van die Politieke Raad, ’n waardevolle bron vir familiegeskiedenis.

Sy is een van die stigterslede van die lede-organisasie, die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (voortaan GGSA) op 18.06.1964 en dien as GGSA Raadslid van 1964 tot met haar uittrede in 1986, waarna sy erelidmaatskap ontvang het.

Sy is skrywer van o.a.:

  • Geskiedenis-Atlas vir Suid-Afrika (1963)
  • Simon van der Stel en sy kinders (1964)
  • Die Nuusbode (1966)
  • Avontuur in die vreemde – die verhaal van Jan van Riebeeck (1971)
  • Gedenkboek Die Gereformeerde kerk Kaapstad, 1923-1973 (1973)
  • Jan van Riebeeck en sy gesin (1974)
  • Slaves and free blacks at the Cape, 1658–1700 (1977)
  • Onder suidersterre: tussen die Ooste en Weste, 1652–1795 (1981)
  • Van oorloë en vrede: onder die suidersterre, 1795–1910 (1983)

Sy is ook ’n ontvanger van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se Stalsprys vir Geesteswetenskappe in kultuurgeskiedenis in 1965, asook ’n  erepenning van die Stigting Jan van Riebeeck, ’n oorkonde van die Stigting Simon van der Stel en die H. Recht Malanprys. Twee eredoktorsgrade word aan haar toegeken, naamlik deur die PU vir CHO en die Universiteit van Stellenbosch. Sy was ’n ereprofessor van die Universiteit van Wes-Kaapland.