17 AUGUSTUS
Augustus 17, 2015
19 AUGUSTUS
Augustus 19, 2015

1793: J.A. van Plettenberg oorlede

Joachim Ammena van Plettenberg, wat van 18 Mei 1774 goewerneur aan die Kaap was, is op 8 Maart 1739 in Friesland gebore. Op 4 Oktober 1778 het hy naby Colesberg ‘n baken opgerig waarop die monogram van die Kompanjie verskyn. Dié Plettenberg-baken was die amptelike noordoostelike grens van die Kolonie. Met sy besoek aan die oosgrens in 1778 het Van Plettenberg die boloop van die Groot Visrivier en die Boesmansrivier as grenslyn tussen die Xhosas en die blankes verklaar. Dit was die begin van die beleid van territoriale segregasie of gebiedskeiding. Op sy terugreis het hy ook ’n baken by Plettenbergbaai opgerig en is die baai na hom genoem. Hy keer in 1785 na Nederland terug, waar hy hom in Zwolle vestig tot met sy dood in 1793.

1855: Prof. Adriaan Moorrees gebore

Adriaan Moorrees (sien foto) is op Malmesbury gebore. Nadat hy sy teologie-studie op Stellenbosch voltooi het, studeer hy verder in Utrecht, Nederland. Prof. Moorrees het klas gegee in kerkgeskiedenis, die Nuwe Testament en amptelike vakke. Hy het vir sy vak gelewe en deurdringende navorsing gedoen om belangrike publikasie oor die geskiedenis van die NG Kerk die lig te laat sien. As literator verwerf Moorrees erkenning vir sy deeglike kennis van die Nederlandse taal en letterkunde en vir sy eie prosa en poësie. Uit erkentlikheid het verskeie universiteite aan hom eregrade toegeken. Hy was ook ’n redenaar van formaat en van sy bekendste toesprake was dié by die begrafnis van generaal C.R. de Wet, en oor die eerste sinode by die eeufees van die NG Kerk se Sinode in 1924.

1908: Minnie Postma gebore

Magdalena Jacomina Postma (gebore Wille) is gebore op Ficksburg, waar sy haar skoolopleiding ontvang. Sy studeer aan die Bloemfonteinse Onderwyserskollege, gee sewe jaar lank onderwys en tree in 1933 in die huwelik met P.S. Postma, seun van ds. Willem Postma (dr. O’Kulis). Minnie Postma begin eers op veertigjarige ouderdom skryf: Toe Ma nog Meintjie was (1949). Sy skryf oor kinders, die lewe van die huisvrou, en die mense van Lesotho, soos Legendes uit Basoetoland (1954).