Hoe het die Voortrekkers ’n wigvormige hartbeeshuis gebou? Die gaffelsuilkonstruksie